Еко школа ОШ "Стефан Нeмања" - Прва екошкола југоисточне Србије

У међународном програму наша Еко-школа стекла статус прве еко-школе у југоисточној Србији и региону 30.05.2014.

15.6.22
Еко школа ОШ "Стефан Нeмања" - Прва екошкола југоисточне Србије

Основни циљеви на којима почива програм рада Еко - школе су:

Ученици изграђују позитиван став вредности у односу на потребу очувања квалитета околине и рационално коришћење природних извора усвајајући при томе умереност, штедљивост, солидарност, поштовање самих себе и других људи, животиња, природе,  околине и њихових извора и залиха за садашње и будуће нараштаје, као и развијање еколошке свести одраслих, подстицање развоја на принципу одрживог развоја, развијање акције заштите и побољшања квалитета околине , самостално и у сарадњи са другим удружењима , пропагирање природних лепота и других вредности Републике Србије, промоција заштите културне баштине као и заштите културно- историјских целина и локалитета.

Освешћивање деце, младих, наставног и ненаставног особља и уже околине о потреби еколошког приступа у заједници, у бризи за околину и потреби рециклирања у сврху смањења експлоатације природних ресурса, као и доприносу одрживом развоју, а да школа ОШ ''Стефан Немања'' буде препозната као еколошки свесна васпитно-образовна институција

Задаци програма Еко-школе је мењати свест ученика и особља школе и одгајати младе генерације које су осетљиве по питању околине и оспособљавати их за доношење одлука о развитку друштва у будућности.

Тема за школску 2021.-22. годину је ''Биодиверзитет''.

Погледајте све активности